Химия 8 класс лашевська гдз – ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника «Хімія 8 клас» Лашевська Г.А., Лашевська А.А. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника «Хімія 8 клас» Лашевська Г.А., Лашевська А.А. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника «Хімія 8 клас» 

Лашевської Г.А., Лашевської А.А.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення 

§ 2. Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. 

Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів. Повяття про лужні, інертві елементи, галогени

§ 5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 8. Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Радіус атома

§ 9. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 10. Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ з теми 1.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 12. Електронна будова хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок

§ 13. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 14. Кристалічні ґратки. 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1

§ 15. Ступінь окиснення

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ з теми 2

Тема 3. Кількість речовими. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 17. Молярна маса

§ 18. Молярний об’єм газів

§ 19. Відносна густина газів

Тестовий контроль знань з теми 3

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. 

§ 21. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 22. Оксиди

§ 23. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

§ 24. Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

§ 25. Хімічні властивості лугів

Лабораторний дослід №2, №3

§ 26. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Термічний розклад нерозчинних основ.

§ 27. Класифікація та фізичні властивості кислот.

§ 28. Хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід №4, №5

§ 29. Хімічні властивості кислот

§ 30. Середні солі, їх поширення у природі та практичне значення, фізичні властивості

§ 31. Хімічні властивості середніх солей

Лабораторний дослід №6

Лабораторний дослід №7

§ 32. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Практична робота 1

§ 33. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

§ 38. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

Лабораторний дослід №9

Практична робота 2

Тестовий контроль знань з теми 4

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 8 клас Лашевська Г.А. та ін., 2016 §17 Молярна маса » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Перевірте себе

1. Дайте визначення молярної маси. Молярна маса — маса речовини кількістю 1 моль.

 

2. Яка одиниця вимірювання молярної маси? г/моль.

 

3. Як за хімічною формулою речовини обчислити її молярну масу? Обчислити молекулярну масу речовини і поставити розмірність г/моль. Бо числове значення молярної маси чисельно дорівнює її відносній молекулярній масі. 

 

4. Який взаємозв’язок існує між кількістю речовини та її масою? Існує прямя пропорційна залежність між масою m речовини та її кількістю n.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Розгляньте діаграму Венна й назвіть фізичну величину, яка є спільною для елементів схеми: N(Х)/NA ? m(Х)/M(Х). Кількість речовини n(X).

 

Вправа 2. Обчисліть масу алюмінію кількістю речовини 0,05 моль.

Відомо: v(Al)=0,05 моль. Знайти: m(Al)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(Al)=Ar(Al)=27, тому M(Al)=27 г/моль. 

m(Al)=n(Al)•M(Al)=0,05 моль • 27 г/моль = 1,35 г.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(Al)=Ar(A)=27, тому M(Al)=27 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

Маса 1 моль алюмінію дорівнює 27 г, тоді

маса 0,05 моль алюмінію буде дорівнювати х г.

1 моль / 0,05 моль = 27 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 27 г • 0,05 моль

х = 27 г • 0,05 моль : 1 моль

х = 1,35 г

Відповідь: n(Al)=1,35 г.

 

Вправа 3. Обчисліть кількість речовини етанової (оцтової) кислоти С

4О2 масою 300 г.

Відомо: m(С2Н4О2)=300 г. Знайти: n(С2Н4О2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C2Н4О2)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

n(C2H4O2)=m(C2H4O2)/M(C2H4O2)=300 г : 60 г/моль = 5 моль.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(C2Н4О2)=2•Ar(C)+4•Ar(H)+2•Ar(O)=2•12+4•1+2•16=60,

тому M(C2H4O2)=60 г/моль. 

Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

60 г оцтової кислоти — це маса 1 моль речовини C2Н4О2, тоді

300 г оцтової кислоти — це маса х моль речовини C2Н4О2.

60 г / 300 г = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 60 г = 1 моль • 300 г

х = 1 моль • 300 г : 60 г

х = 5 моль

Відповідь: n(C2Н

2)=0,1 моль.

 

Вправа 4. Обчисліть молярну масу брому, якщо маса порції брому кількістю речовини 0,1 моль становить 16 г. Визначте хімічну формулу брому.

Відомо: m(Brx)=16 г, n(Brx)=0,1 моль. Знайти: М(Brx)-? х-?

Розв’язування:

I cпосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вrх)=16 г/0,1 моль=160 г/моль,

х=М(Вrх)/М(Вr)=160 г/моль : 80 г/моль = 2,

тому хімічна формула брому Вr2.

ІІ спосіб

З формули n=m/M знаходимо молярну масу M=m/n.

М(Вrх)=m(Вrх)/n(Вr

х)=16 г/0,1 моль=160 г/моль, тому Мr(Вrх)=160

З формули обчислення молекулярної маси речовини знаходимо кількість атомів.

Мr(Вrх)=х•Ar(Br), x=Mr(Brx)/Ar(Br)=160:80=2,

тому хімічна формула брому Br2.

Відповідь: М(Br2)=160 г/моль, хімічна формула сполуки Br2.

 

Вправа 5. У склянці міститься глюкоза С6Н12О6 масою 180 г. Обчисліть число молекул глюкози в цій порції та число атомів Карбону в ній.

Відомо: m(С6Н12О6)=180 г.

Знайти: N(С6H12O6)-?, N(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(C6H12O6)=6•Ar(C)+12•Ar(O)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180,

тому M(C6H12O6)=180 г/моль. 

n(C6H12O6)=m(C6H12O6)/M(C6H12O6)=180 г : 180 г/моль = 1 моль.

У 1 моль будь-якої речовини міститься 6,02•1023 молекул, тому

N(C6H12O6)=6,02•1023.

Молекула глюкози С6H12O6 містить 6 атомів Карбону, тому число атомів Карбону у 6 разів більше, ніж число молекул:

N(C)=N(С6H12O6)•6=6,02•1023 • 6=36,12•1023.

Відповідь: N(C6H12O6)=6,02•1023, N(C)=36,12•1023.

 

Вправа 6. Обчисліть масу кристала флюориту, у якому міститься 1,204•1024 структурних одиниць кальцій флуориду CaF2.

Відомо: N(CaF2)=1,204•1024. Знайти: m(CaF2)-?

Розв’язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

n(CaF2)=N(CaF2)/NA=1,204•1024 : 6,02•1023моль-1=6 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(CaF2)=Ar(Ca)+2•Ar(F)=40+2•19=78, тому M(CaF2)=78 г/моль. 

m(CaF2)=n(CaF2)•M(CaF2)=6 моль • 78 г/моль = 468 г.

Відповідь: m(CaF2)=468 г.

 

Вправа 7. В одній з п’єс Івана Кочерги описано алмаз «Липовецьке жорно». Цей кристал містить 1,33•1024 атомів Карбону. Обчисліть його масу (у грамах і каратах). Перевірте правильність ваших обчислень за текстом твору.

Відомо: N(C)=1,33•1024, 1 карат=0,2 г. Знайти: у грамах і каратах m(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини кристала обчислюємо за формулою n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1.

n(C)=N(C)/NA=1,33•1024 : 6,02•1023моль-1=2,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

m(C)=n(C)•M(C)=2,2 моль • 12 г/моль = 26,4 г.

m(кристалу)=26,4 г : 0,2 г = 132 карата.

Відпоідь: маса кристалу становить 26,4 г або 132 карата.

 

Вправа 8. Обчисліть кількість речовини карбон (IV) оксиду, в якій міститься стільки само молекул, як у воді масою 180 г.

Відомо: m(Н2О)=180 г. Знайти: v(СО2)-?

Розв’язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr2О)=2•Ar(Н)+Ar(О)=2•1+16=18, тому M(Н2О)=18 г/моль. 

n(Н2О)=m(Н2О)/M(Н2О)=180 г : 18 г/моль = 10 моль.

За умовою задачі число молекул однакове, тому однаковими мають бути порції речовин v(СО2)=v(Н2О)=10 моль.

Відповідь: v(СО2)=10 моль.

 

Вправа 9. Порівняйте число атомів у магнії масою 48 г і вуглеці такої самої маси.

Відомо: m(Mg)=48 г, m(C)=48 г. Знайти: N(Mg)-?, N(C)-?

Розв’язування:

Кількість речовини (магнію і вуглецю) обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, тому M(Mg)=24 г/моль. 

n(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=48 г : 24 г/моль = 2 моль.

Mr(C)=Ar(C)=12, тому M(C)=12 г/моль. 

v(C)=m(C)/M(C)=48 г : 12 г/моль = 4 моль.

З формули n=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=n•NA.

N(Mg)=n(Mg)•NA=2 моль • 6,02•1023моль-1=12,04•1023

N(C)=n(C)•NA=4 моль • 6,02•1023моль-1=24,08•1023

Отже, N(C)>N(Mg)

Число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певних порціях речовин можна порівняти і без їх обчислення. Міркуємо так: в однакових порціях речовини міститься однакове число структурних частинок (атомів, молекул, йонів), тому більше число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) буде міститися у більшій кількості речовини. Оскільки n(C)>n(Mg), тому N(C)>N(Mg).

Відповідь: у однакових масах магнію і вуглецю, що дорівнює 48 г, число атомів Карбону більше, ніж число атомів Магнію.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ: готові домашні завдання 8 клас хімія

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації

   gdz4you.com

   ГДЗ та відповіді Хімія 8 клас онлайн

   Хімія є цікавою наукою. Однак з кожним новим класом матеріал стає все складніше. Доводиться вирішувати багато завдань, які даються не всім. На перший погляд завдання можуть здатися дійсно складними, але варто трохи вникнути в хід рішення, і все стає гранично ясно. Решебник з хімії, 8 клас , навчить вас швидко і легко вирішувати завдання по цій науці. Ви зрозумієте, що дана дисципліна не так складна, як здається, а завдання — дуже цікаві.

   З ГДЗ з хімії, 8 клас онлайн, школяр полюбить вчитися

   Не варто вважати хімію своїм самим небажаним предметом. Ви навіть і не підозрюєте, яка це цікава наука. Хімічні елементи і реакції насправді дуже захоплюючі. Необхідно всього лише розібратися в тому, як відбувається їх поєднання. Допоможуть вам це зробити готові домашні завдання для юного хіміка.

   Завдяки розв’язнику ви:

   • Зможете правильно виконувати завдання, які необхідно зробити вдома.
   • Хімія, 8 клас, ГДЗ закріпить засвоєний матеріал на уроці.
   • Якщо хворіли, то зрозумієте, як вирішувати завдання з пропущеної теми.

   Відтепер хімія набуде статусу легкого предмета, так як в ній стане все гранично ясно. Якщо не просто списувати готові завдання, а вникати в їхні рішення, то ви без зусиль зможете виконувати аналогічні завдання біля дошки і на контрольній роботі.

   ГДЗ хімія, 8 клас, тепер у вашому мобільному телефоні

   Відтепер ви можете заходити на сайт зі свого телефону, якщо у вас є доступ до інтернету. У будь-який момент ГДЗ будуть перед вашими очима. Варто всього лише вибрати потрібний номер завдання.

   Звіряйте свої відповіді з даними в розв’язнику, щоб гарантовано отримати за виконання завдання високий бал. Будьте впевнені в правильності відповіді в посібнику, так як алгоритм дій досконально перевіряється. Грамотне докладний пояснення ходу рішень допоможе краще зрозуміти обрану тему.

   Не сумнівайтеся, що решебник значно поліпшить вашу успішність з хімії. Спробуйте вникати в кожне рішення, щоб з легкістю справлятися з незнайомими завданнями в майбутньому.

   Хімія, ГДЗ, 8 клас, полегшить навчання в школі

   Зайнятість сучасного учня велика. Часом на рішення домашніх завдань йде півдня. А коли ж з’явиться можливість відпочити і зайнятися особистими справами? Так, прямо зараз. Скористайтеся готовими домашніми завданнями з хімії, щоб не тільки сидіти над підручниками, а також піти пограти у футбол або поговорити з подругами по телефону.

   Решебники гарантують вам правильність виконання домашніх завдань, тому за вірний результат рішення можна взагалі не переживати. Ви й не помітите як, сайт з ГДЗ стане найвідвідуванішим для вас.

   Не думайте, що розв’язнику користуються тільки прогульники. Нерідко посібник може виручити і відмінника. Адже буває так, що навіть найуспішніший учень не може впоратися з тим чи іншим завданням через його складності. А готові домашні завдання проконтролюють правильність виконання завдання. Пам’ятайте, що навіть вчителі нерідко звертаються до розв’язнику за порадою, так як в них знаходяться докладні відповіді на складний приклад.

   www.obozrevatel.com

   ГДЗ Хімія 8 клас — відповіді, готові домашні завдання онлайн

   Мова навчання: Українська

   Автор підручника: О.В. Григорович, І.І. Черевань

   Видавництво: Харків, «Ранок»

   Рік видання: 2016

   Кількість сторінок: 32 + додаток (16 с.)

   Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

   Мова навчання: Українська

   Автор підручника: О.В. Григорович

   Видавництво: Харків, «Ранок»

   Рік видання: 2016

   Кількість сторінок: 256

   Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

   Мова навчання: Українська

   Автор підручника: П.П. Попель, Л.С. Крикля

   Видавництво: Київ, «Академія»

   Рік видання: 2016

   Кількість сторінок:

   Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

   Мова навчання: Українська

   Автор підручника: О.Г. Ярошенко

   Видавництво: Київ, «Оріон»

   Рік видання: 2016

   Кількість сторінок: 256

   Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

   Мова навчання: Українська

   Автор підручника: М.М. Савчин

   Видавництво: «ВНТЛ-Класика».

   Рік видання: 2013

   Кількість сторінок: 160

   Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

   ukrdz.in.ua

   Шкільний підручник 8 клас хімія Г.А. Лашевська Генеза 2016 рік скачати

   Toggle navigation GDZ4YOU
   • ГДЗ
    • 1 клас
     • Англійська мова
     • Буквар
     • Математика
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Українська мова
    • 2 клас
     • Англійська мова
     • Інформатика
     • Математика
     • Основи здоров’я
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Українська мова
    • 3 клас
     • Англійська мова
     • Інформатика
     • Математика
     • Німецька мова
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Українська мова
     • Я і Україна
     • Я у світі
    • 4 клас
     • Англійська мова
     • ДПА
     • Інформатика
     • Літературне читання
     • Математика
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Українська мова
     • Французька мова
     • Я і Україна
     • Я у світі
    • 5 клас
     • Англійська мова
     • Інформатика
     • Історія
     • Математика
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Світова література
     • Українська література
     • Українська мова
     • Французька мова
    • 6 клас
     • Англійська мова
     • Біологія
     • Географія
     • Інформатика
     • Історія
     • Математика
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Світова література
     • Українська література
     • Українська мова
     • Французька мова
    • 7 клас
     • Алгебра
     • Англійська мова
     • Біологія
     • Географія
     • Геометрія
     • Інформатика
     • Історія
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Російська мова
     • Світова література
     • Українська література
     • Українська мова
     • Фізика
     • Хімія
    • 8 клас
     • Алгебра
     • Англійська мова
     • Біологія
     • Географія
     • Геометрія
     • Інформатика
     • Історія
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Російська мова
     • Українська література
     • Українська мова
     • Фізика
     • Хімія
    • 9 клас
     • Алгебра
     • Англійська мова
     • Біологія
     • Географія
     • Геометрія
     • ДПА
     • Інформатика
     • Історія
     • Креслення
     • Німецька мова
     • Основи здоров’я
     • Російська мова
     • Українська література
     • Українська мова
     • Фізика
     • Хімія
    • 10 клас
     • Алгебра
     • Англійська мова
     • Біологія
     • Географія
     • Геометрія
     • Інформатика
     • Історія
     • Математика
     • Німецька мова
     • Правознавство
     • Російська мова
     • Українська література
     • Українська мова
     • Фізика
     • Французька мова
     • Хімія
    • 11 клас
     • Алгебра
     • Англійська мова
     • Астрономія
     • Біологія
     • Геометрія
     • ДПА
     • Економіка
     • Інформатика
     • Історія
     • Математика
     • Німецька мова
     • Російська мова
     • Українська література
     • Українська мова
     • Фізика
     • Хімія
   • Література
    • Аналізи творів
    • Повні тексти
    • Стислі перекази
    • Шкільні твори
   • Презентації
    • Англійська мова
    • Астрономія
    • Біологія
    • Всесвітня історія
    • Географія
    • Інформатика
    • Інші
    • Історія України
    • Математика
    • Мистецтво
    • Німецька мова
    • Світова література
    • Українська література
    • Фізика
    • Хімія
   • Підручники
    • 1 клас
     • Англійська мова
     • Буквар
     • Інші
     • Іспанська мова
     • Математика
     • Мистецтво
     • Музичне мистецтво
     • Німецька мова
     • Образотворче мистецтво
     • Основи здоров’я
     • Польська мова
     • Природознавство
     • Російська мова
     • Трудове навчання
     • Українська мова
     • Французька мова
     • Я досліджую світ
    • 2 клас
     • Англійська мова
     • Інформатика
     • Іспанська мова
     • Літературне читання

   gdz4you.com

   ГДЗ по химии 8 класс

   Изображения обложек учебников приведены на страницах данного сайта исключительно в качестве иллюстративного материала (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации)


   Рабочие тетради


   Тесты


   Решебники по химии для 8 класса

   • Многие родители все чаще мучаются над вопросом – как оказать помощь своим детям с выполнением домашних заданий по таким предметам, как химия, физика, поскольку эти науки являются сложными и для многих учащихся просто неподъемными. Для решения проблем с домашними заданиями существуют ГДЗ по химии для 8 класса. Это настоящая волшебная палочка не только для учеников любых категорий, но и для родителей, которые озабочены освоением учебы своими чадами.
   • Справиться с домашними задачами по химии может лишь тот ученик, кто хорошо знает специфику этого предмета и особенности решения задач в определенном классе. Поэтому помощь решебника в таких случаях – это блестящий выход для родителей. Благодаря решебнику по химии учащийся 8 класса сможет не только списать из него готовые задания (поскольку к серьезному постижению предмета это не ведет), но и разобраться в способах решения многих замысловатых задач, вспомнить материал, который изучали на уроке, и при случае обратиться к учебнику. Последовательность решений задач в решебнике расписана подробно и понятно, в них сможет разобраться даже тот, кто многое забыл из изученного материала. Поэтому устоявшееся мнение о том, что такими книжицами пользуются лишь те, кто не хочет учиться, ошибочно, к решебникам обращаются многие учащиеся, кто считает своим долгом — разобраться в изучаемом материале.
   • Химия 8 класс — грамотное изучение науки с азов

   • В восьмом классе учащиеся средней школы начинают знакомство с новой дисциплиной — наукой химией. Учитывая высокое практическое, прикладное значение, которое она имеет, востребованность знаний для дальнейшего выбора профессии, важно с самого начала внимательно и вдумчиво работать с теоретическим и практическим материалом по предмету. Не всегда все складывается благополучно, многие темы достаточно сложны. В этом случае не следует сразу же записывать химию в число дисциплин, с которыми «не сложилось». Грамотные подходы и комплексы по её изучению, подбор качественной литературы и решебников к ней позволят преодолеть временные трудности и разобраться с самыми сложными вопросами.
   • Но для этого надо работать с ГДЗ не время от времени, а системно. Не только для того, чтобы выполнить заданное в школе задание, но и чтобы разобрать проблему глубоко, на всех уровнях, в том числе — повышенной сложности, подготовиться и участвовать в предметных химических олимпиадах, школьных и проводимых на других площадках. Чтобы это стало реальностью, нужно:
    — разработать грамотный план, программу самостоятельной работы. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к педагогу, репетитору;
    — составить график прохождения разделов и тем, решения задач, проведения практических работ;
    — время от времени проводить динамику достигнутых результатов и корректировать план работы, исходя из данных такого анализа.
   • В число главных тем, которые изучает химия в 8 классе, включены:
    — что такое химия, с помощью каких методик и технологий она изучается;
    — что такое вещество, химические законы и формулы;
    — атомы;
    — простые вещества и соединения;
    — превращения, операции с веществами, растворы;
    — уравнения и реакции.
   • Помимо теоретического учебника по химии для 8 класса в комплект для качественного изучения дисциплины рекомендуется включить практикумы и проверочные материалы. В их числе:
    рабочая тетрадь;
    дидактические материалы;
    — тетрадь для практических работ;
    — сборники практических и экспериментальных задач;
    — тетради для лабораторных и опытов;
    — тренажеры и зачетные работы по дисциплине.
   • Уделив даже немного времени изучению проблем, поставленных дисциплиной, но соблюдая принцип регулярности, восьмиклассники смогут достигнуть высоких результатов в химии.
   © Copyright. Все права защищены. Правообладатель SIA Ksenokss.
   Адрес: 1073, Курземес проспект 106/45, Рига, Латвия.
   Тел.: +371 29-851-888 E-mail: ekaterina[at]euroki.org

   www.euroki.org

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *